De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met eigenaar.

 1. Definities
  • Parkeerfaciliteit:
   Het parkeerterrein gelegen achter de kassa’s/slagbomen, plaatselijk bekend als Zeeweg 8 te 1901 NZ Castricum.

  • Eigenaar:
   PaanZEE bv, in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder en/of hun/zijn vertegenwoordigers.

  • Parkeerder:
   Degene die het voertuig in of op de parkeerfaciliteit brengt. Ook een inzittende van een voertuig, niet zijnde de eigenaar of bestuurder, valt in deze overeenkomst onder het begrip parkeerder.

  • Abonnementhouder:
   De houder van een abonnement dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van de parkeerfaciliteit.

  • Parkeerbewijs:
   Het door eigenaar aangewezen middel – zoals parkeerticket of andere soortgelijke middelen (bijv. QR-code) – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan eigenaar het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen. Ook een elektronische registratie met een creditcard of chipknip bij het inrijden, alsmede een contactloze verbinding tussen voertuig en de parkeerfaciliteit bij het inrijden wordt in het kader van deze overeenkomst aangemerkt als parkeerbewijs.

  • Parkeergeld:
   Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement. Voor overige parkeerproducten bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding per product.

  • Parkeer Management Systeem:
   Systeem bestaande uit hard- en software, dat wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, in- en uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

  • Voertuig:
   Personenauto waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs B is vereist, danwel een motorvoertuig waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs A is vereist.

 2. Parkeerovereenkomst

  Een parkeerovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich op het tot de parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.

 3. Verplichting eigenaar

  Eigenaar stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor één voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. In geval van een voucher (altijd gekoppeld aan een vaste datum) wordt er wel plaatsgarantie geboden. Tot de verplichting van eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig noch omvat de verplichting van de eigenaar enige aansprakelijkheid.

 4. Toegangseisen
  1. Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een geldig parkeerbewijs.
  2. Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten voertuigen met een maximale lengte van 4,80 m., een maximale wielbasis van 1,90 m., een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte.
  3. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in- of op te rijden. Een uitzondering hierop vormen paardentrailers. Deze mogen de parkeerfaciliteit in- of oprijden en dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plaats.
  4. Eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Eigenaar is ook gerechtigd voertuigen de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig.
 5. Gebruik van de parkeerfaciliteit
  1. De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.
  2. De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van eigenaar (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangestelde personeel op te volgen. In de parkeerfaciliteit geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets).
  3. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld. Bij niet nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
  4. De parkeerder dient het voertuig te parkeren op aangegeven plaatsen in parkeervakken en zich zodanig gedragen dat verkeer of bij parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd veiligheid gevaar gebracht.
  5. Het is verboden om:
   1. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
   2. op de parkeerfaciliteit te overnachten;
   3. in, op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
   4. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
   5. op de parkeerfaciliteit vuur te maken;
   6. over de hekken te klimmen en het natuurgebied te betreden;
   7. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;
   8. in of op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens eigenaar is verleend;
   9. afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken.
  6. Het personeel van eigenaar is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en of personen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor eigenaar of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.
  7. Eigenaar tolereert geen grensoverschrijdend gedrag in de vorm van vandalisme, verbaal en non-verbaal geweld. Eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien hiervan naar het oordeel van eigenaar sprake is.
  8. De maximale aaneengesloten parkeertijd bedraagt 14 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van € 25,- per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van eigenaar om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.
  9. 100% emissieloze voertuigen welke gebruik maken van de (gratis) oplaad functionaliteit op het parkeerterrein wordt verzocht het voortuig te verplaatsen naar een reguliere parkeerplaats wanneer het voertuig is opgeladen. Opgeladen = plaatsmaken.
 6. Parkeergeld en betaling
  1. Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd volgens de tarieven zoals bij de ingang en op de website van de parkeerfaciliteit staan vermeld. Indien verschil in tarieven online / onsite wordt geconstateerd zijn de online getoonde tarieven (website) leidend. 
  2. Het verschuldigde parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit betreedt, tenzij een andere regeling getroffen is.
  3. Parkeerder ontvangt na betaling van het verschuldigde parkeergeld op verzoek een betalingsbewijs.
  4. Het verschuldigde parkeergeld geeft éénmalig toegang tot de parkeerfaciliteit en geldt uitdrukkelijk niet als ‘dagkaart’. Het is parkeerder dan ook niet toegestaan om de parkeerfaciliteit te verlaten en vervolgens met gebruikmaking van het betalingsbewijs opnieuw toegang te krijgen tot de parkeerfaciliteit.
  5. Het zogenaamde “treintje rijden” d.w.z. met twee voertuigen snel achter elkaar onder de slagboom door de parkeerfaciliteit in rijden met betaling van slechts eenmaal parkeergeld, is ten strengste verboden. De parkeerder is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-, onverminderd het recht van eigenaar om de werkelijke schade te vorderen.
  6. Eigenaar is te allen tijde vrij in het aanpassen van de parkeertarieven en de tijden waarop parkeergeld verschuldigd is.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Tot de verplichting van eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig. Eigenaar is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.
  2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege eigenaar en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.
  3. Eigenaar is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van eigenaar kan worden verlangd. Hier onder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
  4. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van eigenaar de parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door eigenaar aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de parkeerder. Als de schade niet voor het uitrijden door de parkeerder bij de eigenaar gemeld is, is de eigenaar gerechtigd om met overlegging van bewijslasten, de eigenaar/houder van het kentekenbewijs van het betrokken voertuig voor de schade aansprakelijk te stellen.
  5. De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens worden ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als eigenaar. Dit beding is onherroepelijk.
 8. Niet-nakoming
  1. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.
  2. Indien eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan eigenaar te vergoeden.
  3. Eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan eigenaar, heeft voldaan. Eigenaar is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft.
  4. Indien de parkeerder gedurende een periode langer dan 14 dagen een voertuig op de parkeerfaciliteit heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de eigenaar weigert c.q., om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, zal de eigenaar het achtergelaten voertuig van de parkeerfaciliteit kunnen laten verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie (ingeval het adres van de parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het motorvoertuig), en elders op te slaan. Indien de parkeerder binnen 3 maanden na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is de eigenaar gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al deze kosten te voldoen aan de eigenaar.
 9. Privacy
  1. Op de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in uit-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden niet langer dan de wettelijk toegestane termijn van 4 weken bewaard en nadien gewist, behoudens indien eigenaar die moet afstaan aan het bevoegd gezag.
  2. Bij het in- en uitrijden van de parkeerfaciliteit wordt gebruikt gemaakt van kentekenherkenning ten behoeve van toegangverstrekking en betaling. Het kenteken wordt als token (niet herkenbaar) geregistreerd in het Parkeer Management Systeem.
  3. Eigenaar hanteert een zogenaamd ‘Privacy-statement’ waarin wordt toegelicht hoe eigenaar met persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy-statement is te downloaden via de website www.PaanZEE.nl en tevens op aanvraag beschikbaar.
 10. Overige bepalingen
  1. Afspraken met personeelsleden van eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegd vertegenwoordiger van eigenaar schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
  2. Voorzover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerden gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding. Dit heeft geen invloed op de werking van de overige bedingen in de overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden.
  3. Eigenaar is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  5. Eigenaar heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst moeten binnen twee weken nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij eigenaar. Een klacht kan worden ingediend per brief, gericht aan het adres van de eigenaar, middels een klachtenformulier dat bij het parkeerloket van de betreffende parkeerfaciliteit verkrijgbaar is of via de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl). De parkeerder ontvangt na een bij eigenaar ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.
  6. Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar het betreffende parkeerterrein is gelegen.
  7. Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
   PaanZEE bv
   Zeeweg 8
   1901 NZ Castricum
 11. Bijzondere bepalingen voor abonnementhouders
Deze aanvullende bepalingen gelden uitsluitend voor abonnementhouders.


 1. Voor zover in dit artikel c.q. in de overeenkomst tussen abonnementhouder en eigenaar hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de parkeerfaciliteit op grond van voornoemde overeenkomst.
 2. Bij de aankoop van een abonnement via de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl) wordt aan de abonnementhouder een parkeerbewijs in de vorm van een contactloze verbinding tussen voertuig en de parkeerfaciliteit verstrekt, waarmee hij gebruik kan maken van de parkeerfaciliteit. Het abonnement is gekoppeld aan het door de abonnementhouder opgegeven kenteken. Uitsluitend het opgegeven kenteken geeft toegang tot het parkeerterrein. Abonnementhouders die met een niet geregistreerd kenteken willen inrijden, krijgen geen toegang. Zij kunnen alleen inrijden via een van de normale ingangen na betaling van het reguliere toegangstarief.
 3. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij eigenaar geregistreerde gegevens. Bij wijziging van de gegevens dient abonnementhouder deze via de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl) aan te passen. Het aanpassen van het kenteken is maximaal vier keer per jaar toegestaan. Eigenaar behoudt zich het recht voor het nieuwe kentekenbewijs en de vrijwaringsverklaring bij abonnementhouder op te vragen. Eigenaar brengt voor mutaties een door haar te bepalen administratievergoeding in rekening.
 4. 1. Een jaarabonnement heeft een looptijd van twaalf maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van betaling en acceptatie van de abonnementsaanvraag door eigenaar.
  2. Een Dogs & Horses abonnement heeft een looptijd van 7 maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van betaling en acceptatie van de abonnementsaanvraag door eigenaar. Het Dogs & Horses abonnement kan enkel gebruikt worden in de periode van 1 oktober t/m 30 april. Wordt het Dogs & Horses abonnement tijdens die periode aangeschaft dan mogen de resterende dagen/maanden alsnog worden gebruikt in het volgende Dogs & Horses seizoen vanaf 1 oktober.
 5. Circa 30 dagen voor het verstrijken van deze termijn informeert eigenaar de abonnementhouder over de expiratiedatum. Jaarabonnementhouder kan vervolgens een verlenging voor de duur van twaalf maanden aanschaffen. Dogs & Horses abonnementhouder kan een verlenging voor de duur van 7 maanden aanschaffen, met in acht name van de bij punt 11.4.2 genoemde condities. Indien abonnementhouder geen (tijdige) verlenging van het abonnement aanschaft, zal eigenaar per de expiratiedatum het parkeerbewijs blokkeren.
 6. Tussentijdse beëindiging van het abonnement door abonnementhouder is niet mogelijk.
 7. Het parkeerbewijs van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij eigenaar daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
 8. Eigenaar is vrij in het aanpassen van de abonnementstarieven.
 9. Wijzigingen van de overeenkomst met abonnementhouder, welke noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de overeenkomst met eigenaar, doch van kracht zijn als waren zij letterlijk in deze overeenkomst opgenomen.