Algemene Voorwaarden

Versie april 2024

De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met eigenaar.

Deze voorwaarden gelden voorts voor elke andere overeenkomst met c.q. dienst van eigenaar waarop eigenaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1. Definities

o   Parkeerfaciliteit:
Het parkeerterrein gelegen achter de kassa’s/slagbomen, met bijbehorende terreinen en ruimten, plaatselijk bekend als Zeeweg 8 te 1901 NZ Castricum.

o   Eigenaar:

PaanZEE bv, in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder en/of hun/zijn vertegenwoordigers c.q. personeel.

o   Parkeerder:
Degene die het voertuig in of op de parkeerfaciliteit brengt. Ook een inzittende van een voertuig, niet zijnde de eigenaar of bestuurder, valt in deze overeenkomst onder het begrip parkeerder.

o   Abonnementhouder:
De houder van een abonnement dat recht geeft op gebruik van de parkeerfaciliteit gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden.

o   Abonnement:
Het recht om gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden gebruik te maken van de parkeerfaciliteit.

o   Parkeerbewijs:
Het door eigenaar aangewezen middel – zoals parkeerticket, mobiele applicatie of andere soortgelijke middelen – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan eigenaar het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen. Ook een elektronische registratie met een creditcard of betaalpas bij het inrijden, alsmede een contactloze verbinding tussen voertuig en de parkeerfaciliteit bij het inrijden wordt in het kader van deze overeenkomst aangemerkt als parkeerbewijs.

o   Parkeergeld:
Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement. Voor overige parkeerproducten bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding per product. Contante betaling is niet mogelijk, pin only.

o   Parkeerovereenkomst:
De overeenkomst tussen eigenaar en parkeerder, die automatisch tot stand komt zodra parkeerder het parkeergeld voldoet en/of het voertuig op de parkeerfaciliteit brengt.

o   Parkeertarief:
Het bedrag dat geldt per dag parkeren op de parkeerfaciliteit, zoals vermeld op www.PaanZEE.nl en zoals wordt aangegeven op het betaalscherm van de terminal nadat uw kenteken is gelezen.

o   Openingstijden:
De tijden waarop de parkeerfaciliteit tegen betaling van het parkeertarief toegankelijk is, zoals vermeld op www.PaanZEE.nl.

o   Parkeer Management Systeem:
Systeem bestaande uit hard- en software, dat wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, in- en uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

o   Voertuig:
Personenauto waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs B is vereist. 

o   Blacklist:
Een lijst of registratie van ongewenste kentekens, met als doel om een voertuig te kunnen weigeren. Eigenaar heeft een zero-tolerance beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de vorm van vandalisme, asociaal (parkeer)gedrag, verbaal en non-verbaal geweld. Eigenaar behoudt zich, d.m.v. de blacklist, het recht voor om de toegang te weigeren indien hiervan naar het oordeel van eigenaar sprake is.
 
2. Parkeerovereenkomst
2.1. De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing
van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst
gesloten met de eigenaar.
2.2. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een parkeerbewijs dat behoort bij een
abonnement, wordt een parkeerovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen
door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs, het voldoen
van het parkeergeld of door het enkele feit van het gebruik van de
parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is
gemaakt van de parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich
op het tot de parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of
heeft bevonden, of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is
geregistreerd danwel parkeerder zich bevindt op bij de parkeerfaciliteit horende terreinen en ruimten. 
2.3. De in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen kunnen tevens worden
ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) van de parkeerfaciliteit,
voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als de eigenaar. Dit beding is
onherroepelijk.
 
3. Verplichting eigenaar
Eigenaar heeft als enkele en uitsluitende verplichting een willekeurige parkeerplaats voor één voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking te stellen aan de parkeerder, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Er geldt geen plaatsgarantie en eigenaar kan de bereikbaarheid van de parkeerfaciliteit (bijvoorbeeld op drukke dagen) niet garanderen. De verplichting van eigenaar om een parkeerplaats ter beschikking te stellen strekt niet tot bewaking van het voertuig noch omvat de verplichting van eigenaar enige vorm van aansprakelijkheid.
 
4. Toegangseisen
4.1. Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een geldig parkeerbewijs.
4.2. Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten voertuigen met een maximale lengte van 7,00 m, een maximale wielbasis van 1,90 m, een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte (indicatie 2,80 m).
4.3. Het is niet toegestaan met motoren, vrachtwagens, paardentrailers en/of aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in of op te rijden. Een uitzondering hierop vormen vuilniswagens van gecontracteerde partijen die belast zijn met afvoer van afval. Deze mogen de parkeerfaciliteit in- of oprijden en dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plaats.
4.4. Eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Eigenaar is ook gerechtigd voertuigen de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig. Het weigeren van toegang wordt uitgevoerd d.m.v. een blacklist.
4.5. De op de parkeerfaciliteit geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel II/WA Verzekering enz.).

5. Gebruik van de parkeerfaciliteit
5.1. De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.
5.2. De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van eigenaar (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangestelde personeel op te volgen. Op de parkeerfaciliteit geldt een maximum snelheid van 15 km per uur (stapvoets).
5.3. Op de parkeerfaciliteit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld, van toepassing. De parkeerder dient zich te gedragen conform en het voertuig dient te voldoen aan voornoemde bepalingen en regels. Bij niet nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
5.4. Gedurende de openingstijden, zoals deze worden vermeld op www.PaanZEE.nl, is de kassa geopend en wordt toegang tot de parkeerfaciliteit verleend na het voldoen van het verschuldigde parkeergeld. Buiten deze openingstijden is de parkeerfaciliteit vrij toegankelijk.
5.5. De parkeerder dient het voertuig te parkeren op aangegeven plaatsen in parkeervakken en zich zodanig te gedragen dat verkeer in en/of bij de parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
5.6. Het is, voor anderen dan de eigenaar, verboden om:
5.6.1. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
5.6.2. op de parkeerfaciliteit te overnachten;
5.6.3. op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
5.6.4. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
5.6.5. op de parkeerfaciliteit vuur te maken;
5.6.6. over de hekken te klimmen en het natuurgebied te betreden;
5.6.7. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;
5.6.8. op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens eigenaar is verleend;
5.6.9. afval op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken;
5.6.10. dieren en/of mensen in het voertuig achter te laten.
5.7. Eigenaar is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van eigenaar noodzakelijk is, voertuigen en/of personen op de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor eigenaar of diens vertegenwoordigers c.q. personeel kan leiden. Eigenaar zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.
5.8. Eigenaar heeft een zero-tolerance beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de vorm van vandalisme, asociaal (parkeer)gedrag, verbaal en non-verbaal geweld. Eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien hiervan naar het oordeel van eigenaar sprake is.
5.9. De maximale aaneengesloten parkeertijd bedraagt 21 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van € 25,- per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van eigenaar om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.
5.10. De parkeerder met een 100% elektrisch danwel hybride voertuig, die gebruik maakt van de oplaad-functionaliteit op het parkeerterrein, dient zijn voertuig te verplaatsen naar een reguliere parkeerplaats wanneer het voertuig is opgeladen. Opgeladen = plaatsmaken.
5.11. Op de parkeerfaciliteit bevindt zich een aantal invalidenplaatsen. Voor parkeerders, in het bezit van een invalidenkaart, die van de parkeerfaciliteit c.q. deze invalidenplaatsen gebruik maken, gelden onverkort de bepalingen met betrekking tot parkeergeld en betaling volgens artikel 6. De invalidenkaart dient altijd goed zichtbaar onder de voorruit geplaatst te worden. Het is voor voertuigen zonder invalidenkaart verboden om van de invalidenplaatsen gebruik te maken.
 
6. Parkeergeld en betaling
6.1. Behalve als sprake is van een abonnement, is de parkeerder voor het gebruik van de parkeerfaciliteit parkeergeld verschuldigd volgens de tarieven en de wijze zoals bij de betaalterminal en op de website van de parkeerfaciliteit staan vermeld. Indien verschil in tarieven online/onsite wordt geconstateerd zijn de online getoonde tarieven (website) leidend.
6.2. Gedurende de periode 1 mei tot en met 31 oktober worden dynamische parkeertarieven gehanteerd. Dagelijks om 06.00 uur GMT wordt de weersvoorspelling van Meteoblue opgehaald. Eigenaar stelt op basis hiervan voor die dag de inrijtarieven vast (inrijtarief voor  matig, gemiddeld en goed strandweer). Het betreft een voorspelling, dit kan afwijken van de werkelijke situatie op de dag zelf. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inrijtarieven na 07.00 uur te wijzigen.
6.3. Het verschuldigde parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit betreedt, tenzij een andere regeling getroffen is.
6.4. Parkeerder ontvangt na betaling van het verschuldigde parkeergeld op verzoek een betalingsbewijs.
6.5. Het verschuldigde parkeergeld geeft éénmalig toegang tot de parkeerfaciliteit en geldt uitdrukkelijk als ‘dagkaart met éénmalig inrijden’ tot 07.00 uur de volgende dag. Het is parkeerder dan ook niet toegestaan om de parkeerfaciliteit te verlaten en vervolgens met gebruikmaking van het betalingsbewijs opnieuw toegang te krijgen tot de parkeerfaciliteit.
6.6. Indien parkeerder de parkeerfaciliteit na 07.00 uur verlaat (zie artikel 6.4) zal bij het uitrijden voor iedere dag dat parkeerder langer gebruik heeft gemaakt van de parkeerfaciliteit het dan geldende extra dagtarief in rekening worden gebracht bij de terminal bij de uitgang.
6.7. Het zogenaamde “treintje rijden” d.w.z. met twee voertuigen snel achter elkaar onder de slagboom door de parkeerfaciliteit inrijden met betaling van slechts eenmaal parkeergeld, is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor het doorrijden zonder het verschuldigde parkeergeld te hebben voldaan indien de slagboom niet functioneert en er derhalve met handmatige kassa (betaling m.b.v. mobiele pinapparaten) gewerkt wordt. De parkeerder is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-, onverminderd het recht van eigenaar om de daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade te vorderen.
6.8. Eigenaar is te allen tijde vrij in het aanpassen van de parkeertarieven en de tijden waarop parkeergeld verschuldigd is.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Tot de verplichting van eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig. Eigenaar is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.
7.2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege eigenaar en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.
7.3. Eigenaar is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, hagel, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden. Onder overmacht wordt voorts verstaan een noodsituatie waarbij een mens of dier door of vanwege eigenaar bevrijd moet worden uit een al dan niet geheel of deels afgesloten voertuig. Eventuele kosten door eigenaar gemaakt uit hoofde van zaakwaarneming dienen terstond door parkeerder aan eigenaar te worden vergoed.
7.4. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van eigenaar de parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door eigenaar aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de parkeerder. Als de schade niet voor het uitrijden door de parkeerder bij de eigenaar gemeld is, is de eigenaar gerechtigd om met overlegging van bewijslasten, de eigenaar/houder van het kentekenbewijs van het betrokken voertuig voor de schade aansprakelijk te stellen.
7.5. De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens worden ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als eigenaar. Dit beding is onherroepelijk.


8. Niet-nakoming
8.1. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, op hem rust, is de parkeerder gehouden aan eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.
8.2. Indien eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan eigenaar te vergoeden.
8.3. Eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan eigenaar, heeft voldaan.
8.4. Indien parkeerder de regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft is eigenaar tevens gerechtigd om:
8.4.1. parkeerder de toegang tot de parkeerfaciliteit tijdelijk of permanent te ontzeggen, en/of
8.4.2. parkeerder een boete van € 250,- per overtreding op te leggen (voor zover elders in de algemene voorwaarden geen afwijkend boetebedrag is bepaald), en/of
8.4.3. de politie in te schakelen voor zover en indien dat naar het oordeel van eigenaar en/of diens vertegenwoordigers c.q. personeel geboden is.
8.5. Indien de parkeerder gedurende een periode langer dan 21 dagen een voertuig op de parkeerfaciliteit heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de eigenaar weigert c.q., om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, zal de eigenaar het achtergelaten voertuig van de parkeerfaciliteit kunnen laten verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie (ingeval het adres van de parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het motorvoertuig), en elders op te slaan. Indien de parkeerder binnen 3 maanden na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is de eigenaar gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al deze kosten te voldoen aan de eigenaar.

9. Privacy
9.1. Op de parkeerfaciliteit, onder meer bij de in uit-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal, vernieling en ter handhaving van de bepalingen zoals gesteld in de algemene voorwaarden, videoregistratie plaats.
9.2. Bij het in- en uitrijden van de parkeerfaciliteit wordt gebruikt gemaakt van kentekenherkenning ten behoeve van toegang verstrekking, betaling en het leveren van managementinformatie. Het kenteken wordt geregistreerd in het Parkeer Management Systeem.
9.3. Eigenaar hanteert een zogenaamd ‘Privacy-statement’ waarin wordt toegelicht hoe eigenaar met persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy-statement is te downloaden via de website www.PaanZEE.nl en tevens op aanvraag beschikbaar.

10. Overige bepalingen
10.1. Afspraken met personeelsleden van eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegd vertegenwoordiger van eigenaar schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
10.2. Voor zover enig beding in de tussen eigenaar en parkeerder gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding. Dit heeft geen invloed op de werking van de overige bedingen in de overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden.
10.3. Eigenaar is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden altijd bekend gemaakt op de website. www.PaanZEE.nl.
10.4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.5. Eigenaar heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst moeten binnen twee weken nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij eigenaar. Een klacht kan worden ingediend per brief/mail, gericht aan het adres van de eigenaar of via het contactformulier op de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl). De parkeerder ontvangt na een bij eigenaar ingediende klacht, binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.
10.6. Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
10.7. Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
PaanZEE bv
Rijksweg 100
1906 BK Limmen

11. Bijzondere bepalingen voor abonnementhouders
11.1. Deze aanvullende bepalingen gelden uitsluitend voor abonnementhouders.
11.2. Bij de aankoop van een abonnement via de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl) wordt aan de abonnementhouder een parkeerbewijs in de vorm van een contactloze verbinding tussen voertuig en de parkeerfaciliteit verstrekt, waarmee abonnementhouder gebruik kan maken van de parkeerfaciliteit. Het abonnement is gekoppeld aan het door de abonnementhouder opgegeven kenteken. Uitsluitend het opgegeven en bij de RDW geregistreerde kenteken geeft toegang tot het parkeerterrein. Abonnementhouders die met een niet geregistreerd kenteken willen inrijden, krijgen geen toegang. Zij kunnen alleen inrijden via een van de normale ingangen na betaling van het reguliere parkeertarief.
11.3. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij eigenaar geregistreerde gegevens. Bij wijziging van de gegevens dient abonnementhouder deze via de website van eigenaar (www.PaanZEE.nl) aan te passen. Het aanpassen van het kenteken is maximaal vier keer per abonnementsperiode toegestaan. Eigenaar behoudt zich het recht voor het nieuwe kentekenbewijs en de vrijwaringsverklaring bij abonnementhouder op te vragen. Eigenaar brengt voor mutaties een door haar te bepalen administratievergoeding in rekening.
11.4. De looptijd van een abonnement wordt weergegeven tijdens het aankoopproces van het abonnement via de website van eigenaar en gaat in vanaf het moment van betaling door abonnementhouder en acceptatie van de abonnementsaanvraag door eigenaar. Het abonnement expireert uiterlijk 31 maart 2025. 
11.5. Vanaf 7 dagen voorafgaand aan expiratie van een abonnement kan het abonnement verlengd worden. Eigenaar informeert de abonnementhouder op meerdere momenten over de expiratiedatum van het abonnement; te weten 7 dagen en 3 dagen voor het verstrijken van deze termijn (per email danwel per sms). De abonnementhouder kan vervolgens een verlenging tot uiterlijk 31 maart 2025 aanschaffen, ingaande vanaf de datum van expiratie van het abonnement. Indien abonnementhouder geen (tijdige) verlenging van het abonnement aanschaft, zal eigenaar per de expiratiedatum het parkeerbewijs blokkeren.
11.6. Tussentijdse beëindiging van het abonnement door abonnementhouder is niet mogelijk. 
11.7. Het parkeerbewijs van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij eigenaar daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.8. Eigenaar is te allen tijde vrij in het aanpassen van de abonnementstarieven, met dien verstande dat een reeds afgesloten abonnement niet tijdens de looptijd ervan in prijs verhoogd zal worden.
11.9. Wijzigingen van de overeenkomst met abonnementhouder, die noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de overeenkomst met eigenaar, doch van kracht zijn als waren zij letterlijk in deze overeenkomst opgenomen.
11.10. Voor zover in dit artikel c.q. in de overeenkomst tussen abonnementhouder en eigenaar hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de parkeerfaciliteit op grond van voornoemde overeenkomst.