De toekomst van PaanZEE

Hoe onze plannen voor beter en groener parkeren vastlopen in bureaucratie bij de Provincie. 

PaanZEE biedt al decennia zorgeloos parkeren en fietsenstalling in Castricum aan Zee. We willen onze service verbeteren en onze bijdrage leveren aan de verduurzaming van het strandgebied. Tot onze spijt en verbazing krijgen we tot op heden geen groen licht van de Provincie Noord-Holland om onze plannen uit te mogen voeren. Ondanks de vastgelopen procedure blijven we op zoek naar oplossingen om onze ambities te realiseren. 

Invoeren kort parkeren en uitbreiding fietsenstalling 
De tijd staat niet stil, ook niet bij PaanZEE. We willen meebewegen met de wensen en behoeften van de strandbezoekers. Daarom willen we een aantal verbeteringen doorvoeren en knelpunten oplossen. Allereerst willen we voor automobilisten een systeem voor kort parkeren invoeren, zodat zij achteraf kunnen betalen voor de exacte tijd die ze hebben geparkeerd. Hiervoor moet de infrastructuur worden aangepast en het parkeersysteem worden vervangen. Daarnaast willen we de fietsenstalling grondig vernieuwen en fors uitbreiden. Naast gratis fiets parkeren willen we bewaakt stallen en fietsverhuur aanbieden. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van het strandgebied voor fietsers.  

Verduurzaming: meer ruimte voor elektrisch vervoer en fietsen 
De samenleving verandert en de behoefte aan schoner, elektrisch vervoer neemt toe. PaanZEE wil daarop inspelen door maximaal nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes aan te leggen. Ook tegen deze achtergrond willen we onze capaciteit voor (elektrische) fietsen fors vergroten. Hiermee dragen we direct bij aan de doelstelling van de overheid en de maatschappelijke noodzaak om de CO2 en stikstof-uitstoot fors te verminderen. 


Emissieloos en zelfvoorzienend 
PaanZEE ligt midden in het duingebied en is omringd door Natura2000 gebied. Daarom willen we investeren in schone energie, o.a. door het plaatsen van zonnecarports. Onze ambitie is om zoveel mogelijk emissieloos en zelfvoorzienend te worden. Zo werken we aan een duurzame toekomst van het strandgebied. Lees hier meer over ons Back to Nature plan. 

Forse vertraging: Provincie Noord-Holland blokkeert de plannen  
We staan al jaren in de startblokken om deze vernieuwingen en verduurzaming in praktijk te brengen. Sinds 2017 werken we aan deze planvariant die stap voor stap heeft geleid tot het huidige plan. We zijn hierover sinds 2019 concreet in gesprek met de Provincie en waterleidingbedrijf PWN. In 2020 stonden alle seinen op groen. Met de Provincie en PWN werd overeenstemming bereikt over een aanpassing van de huidige erfpachtovereenkomst (loopt tot 2085) die nodig is om het verduurzamingsplan juridisch mogelijk te maken – bijvoorbeeld om zonnecarports te mogen plaatsen of om opstallen te mogen verplaatsen, slopen en/of aanpassen. In de erfpachtovereenkomst ligt namelijk vast hoe PaanZEE, als pachter, het terrein mag inrichten en gebruiken.

Om bijvoorbeeld de in- en uitgangsportalen te mogen verplaatsen (t.b.v. kort parkeren) of om de loodsen voor de uitbreiding van de fietsenstalling te mogen vervangen of aanpassen, is expliciet toestemming nodig van de Provincie. In 2021 weigerde het Provinciebestuur, zonder duidelijke motivering, de reeds overeengekomen aanpassingen te ondertekenen.

Mede hierdoor zijn de benodigde vergunningen, die we in 2021 hebben aangevraagd, nog niet verleend door de gemeente. Zonder toestemming mogen en kunnen wij onze duurzame plannen niet uitvoeren. We lopen tot nu toe vast in bureaucratie.

Wij proberen voortdurend de noodzaak en voordelen van de beoogde nieuwe duurzame plannen nogmaals uit te leggen aan het Provinciebestuur en proberen al geruime tijd in gesprek te komen om gezamenlijk te bekijken waar oplossingen mogelijk zijn.

Wij vinden deze situatie spijtig, ook voor onze strandbezoekers, collega-ondernemers en inwoners van Castricum.