Privacy statement (r.e.s.p.e.c.t)

Versie 1 augustus 2019

PaanZEE, in haar hoedanigheid van eigenaar, exploitant en/of beheerder van de parkeerfaciliteit gelegen aan Zeeweg 8 1901 NZ te Castricum, respecteert jouw privacy en beschrijft in dit privacy statement hoe zij ervoor zorgt dat jij jouw rechten met betrekking tot de privacy van jouw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen. Voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten moeten wij persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen wij in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij doen wij er alles aan om zorgvuldig en veilig met jouw gegevens om te gaan. 

Het privacy statement is van toepassing op alle fysieke aanwezigheid op of om voornoemde parkeerfaciliteit, websitebezoeken (www.PaanZEE.nl), transacties, werkzaamheden & diensten (waaronder gebruikmaking van eventueel door PaanZee aangeboden WiFi), communicatie en overeenkomsten waarbij PaanZEE, op welke wijze dan ook, betrokken is.


WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling, communicatie, het bepalen van strategie en beleid en zo nodig in het kader van onwettige en/of verwerpelijke gedragingen.


MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
We stellen jouw persoonsgegevens alleen ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij onze bedrijfsactiviteiten en zullen jouw gegevens nooit zonder voorafgaande toestemming aan andere derden verstrekken. Met derden die betrokken zijn bij onze bedrijfsactiviteiten hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In een voorkomend geval kan het zijn dat wij jouw persoonlijke gegevens delen met derden (zoals bijvoorbeeld het bevoegd gezag), in het kader van een juridische procedure of een wettelijke verplichting.

We kunnen ook, op grond van de overeenkomst die we met jou hebben, persoonsgegevens delen met een organisatie waaraan we (voornemens zijn om) ons bedrijf, rechten of verplichtingen te verkopen of over te dragen (of waarmee we in onderhandeling zijn over de verkoop of overdracht daarvan). De ontvanger van die persoonsgegevens kan deze gegevens dan, bij definitieve overdracht of verkoop, op dezelfde manier gebruiken als wij.


HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van overeenkomsten: We verwerken jouw persoonsgegevens om je de diensten van jouw keuze te leveren.

Klantenservice: We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie: We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, problemen op te lossen en je productgerelateerde informatie (bijv. expiratiedatum abonnementen) te sturen.

Marketing: We willen je graag via e-mail kunnen benaderen om je te informeren over onze producten en diensten. Dit doen wij door middel van marketingcommunicatie, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van nieuwsbrieven. Ook willen wij jou graag kunnen benaderen in het kader van marktonderzoek, zoals bijvoorbeeld een enquête. Wij doet dit alleen als je ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, en je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je instellingen in jouw persoonlijke account direct online wijzigen danwel je voor deze dienst uitschrijven.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen en management rapportage: We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor management rapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Wettelijke verplichtingen: We verwerken jouw informatie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijv. politie/justitie).


WELKE RECHTEN HEB JE?
Je hebt recht op inzage en bevestiging van verwerking van je gegevens. Voor zover het verwerken van jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld,  heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PaanZEE en/of te verzoeken tot verwijdering dan wel correctie van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Of en hoe je deze persoonsgegevens kunt inzien en bewerken, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt. Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met privacy@PaanZEE.nl.


HOELANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
PaanZEE bewaart je persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden en documenten waarop persoonsgegevens vermeld zijn, worden gedurende zeven jaar bewaard na afloop van het boekjaar waarin de overeenkomst/transactie/dienst etc. eindigde.

Alle overige persoonsgegevens bewaren wij gedurende twee jaar na het laatste contact, of in geval van een onwettige of verwerpelijke gedraging twee jaar nadat het incident strafrechtelijk en/of naar genoegen van PaanZEE is afgehandeld, tenzij je ons verzoekt deze eerder te verwijderen (waarbij verwijdering in ieder geval niet eerder aan de orde kan zijn dan zes maanden na het laatste contact resp. afhandeling van het incident).


WELKE GEGEVENS VERWERKEN EN BEWAREN WIJ?
Je deelt jouw persoonsgegevens rechtstreeks met PaanZEE op het moment dat je gebruik maakt van (een van) de diensten van en/of op andere wijze contact hebt met PaanZEE, zowel onsite als online. Ook kunnen jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden bij het gebruik van camera’s, onder meer (doch niet uitsluitend) in het kader van het kentekenregistratiesysteem van de parkeerfaciliteit.

Hierbij kan het gaan om de navolgende persoonsgegevens:


HOE WERKT DE WEBSITE VAN PaanZEE?
Wij kunnen op onze website (www.PaanZEE.nl) gebruik maken van cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren en ter verbetering van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je een webpagina bezoekt, zodat bij een volgend bezoek specifiek op jou van toepassing zijnde content kan worden gepresenteerd. De eerder gekozen instellingen en voorkeuren worden opgehaald door de cookies, zodat je de website weer kunt gebruiken zoals je die zelf op een eerder moment hebt ingesteld. Daarnaast bevatten cookies statistieken aan de hand waarvan bepaald kan worden welke onderdelen van de website vaak bezocht worden zodat wij daarmee de informatie makkelijker vindbaar kunnen maken. Je kunt het automatisch accepteren van cookies desgewenst op je eigen device in de browser die je gebruikt uitschakelen. Dit kan van invloed zijn op de gebruiksbeleving van de website en het gebruik van onze diensten.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Onze website kan functies bevatten voor sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacy statements hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en privacy statements goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.


HOE REGELEN WIJ DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Het invullen van jouw gegevens op onze website is beveiligd door middel van een Secure Server waarbij gebruik wordt gemaakt van een SSL-certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag wordt geplaatst tussen een server en een internetbrowser waardoor de gegevens beveiligd worden. Hierdoor kan de informatie die jij bij ons op de website invult niet in verkeerde handen terecht komen. Of de internetpagina waarop je iets voornemens bent in te vullen inderdaad beveiligd is, kun je zelf controleren door te checken of deze begint met ‘https://’.

Voor het overige maken wij gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde onbedoeld toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Hoewel wij hiertoe alle mogelijke maatregelen treffen, kunnen wij de veiligheid van overdracht van informatie via internet c.q. e-mail nimmer voor 100% garanderen.


KAN HET PRIVACY STATEMENT GEWIJZIGD WORDEN?
Ja, dat kan. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen, op ieder moment dat ons dat geboden lijkt. Het meest actuele privacy statement vind je op www.PaanZEE.nl. Wij raden je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2019.


HOE KOM IK IN CONTACT MET PaanZEE?
PaanZEE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien er naar jouw oordeel aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@PaanZEE.nl. Verwoord in je mail s.v.p. duidelijk wat er volgens jou misgaat en op welk(e) moment(en). Wees hierbij zo concreet mogelijk, dat komt spoedige afhandeling van jouw klacht ten goede.

Via hetzelfde e-mailadres kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een digitaal bestand naar je te sturen. Wij zijn gerechtigd om een redelijke vergoeding hiervoor te vragen, indien sprake is van een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek, of voor het verstrekken van extra kopieën van reeds eerder verstrekte informatie. Ook kun je via dit e-mailadres een verzoek indienen tot correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Op deze (klacht)procedure is artikel 10.5 en verder van onze Algemene voorwaarden van toepassing, waarbij geldt dat wij binnen 4 weken inhoudelijk zullen reageren op de door jou ingediende klacht c.q. op het door jou ingediende verzoek. Bij vragen of klachten ten aanzien van privacy heeft u tevens het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens.


PaanZEE bv

www.PaanZEE.nl
privacy@PaanZEE.nl
Tel. 088 480 0200
KvK-nr. 37068667